Beste bezoeker,

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties. U kijkt nu naar de tijdelijke homepage met algemene informatie over de vereniging, aanmeldformulieren en onze contactgegevens. Wij werken op dit moment hard aan een nieuwe NVBW-site met veel nieuws en informatie. Nog even geduld dus…

Voor wie & Wat is de NVBW

Voor wie is de NVBW

De NVBW is de beroepsvereniging voor directeur-bestuurders van woningcorporaties. Het lidmaatschap is op persoonlijke titel en op dit moment telt de vereniging circa 240 leden.

Wat is de NVBW

De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen. Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in brede zin en door middel van discussieverdieping aan te brengen in kennis, verantwoordelijkheden en rolinvulling van de directeur - bestuurder. Daarnaast behartigt de NVBW de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin.

Om dit allemaal mogelijk te maken wordt een breed scala aan activiteiten geboden.

Welke activiteiten biedt de NVBW

Ledenvergaderingen

De ledenvergadering is de ontmoetingsplaats voor onze leden, wordt gevolgd door een masterclass en vindt vier keer per jaar plaats. Tijdens dit gedeelte komen verschillende verenigingszaken aan de orde, van vaststelling van de jaarrekening tot de benoeming van nieuwe NVBW bestuurders. Tevens worden onderwerpen tbv de belangenbehartiging van directeur-bestuurders besproken. Het laatste nieuws uit de sector en opinievorming over actuele thema’s staan vervolgens op de agenda. Het bestuur van Aedes is hierbij aanwezig en gaat met de aanwezigen in gesprek: een vrije uitwisseling van informatie en visies.

Masterclasses

Na de ledenvergadering, vindt de masterclass plaats. Tijdens de masterclass wordt aandacht besteed aan een onderwerp dat te maken heeft met de professionalisering van de directeur-bestuurder. De inleiders zijn smaakmakers op een bepaald gebied, ze komen uit de volkshuisvesting, het bedrijfsleven of de wetenschap. Er is ruimte voor een open en eerlijk debat, waar verschillende visies de revue passeren. En dat alles in een informele sfeer, waar bestuurders elkaar inspireren en kennis uitwisselen. Tijdens zo een bijeenkomst zijn doorgaans circa 80/90 directeur-bestuurders aanwezig. De masterclasses van februari en september worden doorgaans in het Postillion hotel te Bunnik gehouden. In juni vinden de ledenvergadering en de masterclass op een bijzondere locatie midden in het land plaats en wordt de middag afgesloten met een diner.

Tweedaagse

Een keer per jaar, in november, organiseert de NVBW een Tweedaagse binnen Nederland. De ledenvergadering is in dit geval onderdeel hiervan. O p 17 en 18 november 2016 heeft de 1e tweedaagse plaatsgevonden in Parkstad Limburg waaraan circa 90 bestuurders hebben deelgenomen. Tijdens de tweedaagse worden naast presentaties over een specifiek onderwerp, tevens bezoeken aan projecten gebracht en/of professionele workshops georganiseerd. Deze twee dagen staan in het teken van leren en kennisdelen, maar ook netwerken en er is volop gelegenheid om in informele sfeer met collega’s in gesprek gaan.

Commissies

Commissies worden ingesteld voor onderwerpen die om meer permanente aandacht vragen, bijvoorbeeld de commissie die zich bezighoudt met de positie bestuurder als werknemer waarbij onder andere het dossier beloningen / WNT een onderdeel van is.

Permanente educatie

Op het Aedes-congres van 20 november 2014 hebben de leden van Aedes ingestemd met het verplicht stellen van Permanente Educatie (PE). De leden bekrachtigden hiermee het belang van de ontwikkeling van kennis en kunde onder bestuurders. Aedes heeft hiertoe een PE-reglement Bestuurders Woningcorporaties vastgesteld dat met ingang van 1 januari 2015 van kracht is. Het bestuur van de NVBW wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de deskundigheid van haar leden. Zodoende, dankzij de samenwerking met GenP Governance, is het sinds september 2015 mogelijk om PE-punten toe te kennen aan de NVBW bijeenkomsten. Voor elk contactuur wordt 1 PE-punt toegekend.

Regeling Juridische Bijstand

De NVBW biedt de leden een ‘servicecontract rechtsbijstand’ aan. De regeling Juridische Bijstand Arbeidsrechtelijke Geschillen omvat juridische bijstand inzake arbeidsrechtelijke geschillen tussen Deelnemer en diens corporatie. Hieronder wordt tevens verstaan - indien er nog geen sprake is van een feitelijk geschil maar een dergelijk geschil wel dreigt - vragen van algemeen arbeidsrechtelijke aard met uitsluiting van vragen die betrekking hebben op verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De contributie wordt hiervoor apart in rekening gebracht, voor 2017 bedraagt deze €100.- per jaar.

Bestuur, contributie & aanmelden

NVBW bestuur

De NVBW heeft een bestuur dat door de leden van de NVBW gekozen wordt. Op dit moment ziet het bestuur als volgt uit:

  • Leo Hendriks (voorzitter), Ieder1 - Deventer
  • Karin Verdooren, GroenWest – Woerden
  • Nico Overdevest, Rochdale - Amsterdam
  • Hans Vedder, Goed Wonen – Gemert
  • Esther Lamers, Standvast Wonen - Nijmegen

Contributie

De leden van de NVBW (tevens Aedes-lid) betalen een contributie die ieder jaar op de plenaire vergadering wordt vastgesteld. Voor 2017 is de contributie vastgesteld op €450,-. Aedes faciliteert de NVBW om niet middels de beschikkingstelling van een coördinator, de daarbij behorende secretariële ondersteuning en de verzorging van de uitvoerende activiteiten met betrekking tot de boekhouding. Om die reden wordt aan niet-Aedes leden een aanvullend lidmaatschapsbedrag in rekening gebracht. Van niet-Aedes leden vragen wij een extra bijdrage van €950.-.

Heeft u nog vragen over de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties, neem dan contact op met de coördinator, mevrouw Barbara Mossinkoff, M 06 351 159 20, email: b.mossinkoff@aedes.nl